PXOM Monforte de Lemos. ¿UNHA OPORTUNIDADE PERDIDA?.

Pode que sí, pero a oportunidade non se perde cando os cidadans piden a retirada do PXOM, senón cando se decide aprobar inicialmente un plan que non valía para ser aprobado inicialmente inda que á Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia lle gustase.

Cando se fai un proxecto dunha casa ou de calquer outra construcción, non basta que cumpla a normativa vixente para que o técnico municipal informe favorablemente, terá que gustarlle ademais ós usuarios da vivenda ou da edificación que sea. Pois a falta desta cousa tan básica é o que fixo que se perdese a oportunidade.

ASÍ REMATOU (escoitar pleno do 27 de marzo do 2013)


Aquí queda o PXOM por si fose do seu interes.

O Artigo 52 apartado 2 da Lei 9 do 2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia coas suas posteriores modificacións di:

 "O contido dos plans xerais de ordenación municipal deberá ser congruente cos fins que neles se determinen e adaptarse ás características e complexidade urbanística do territorio que sexa obxeto da ordenación, garantindo a coordinación dos elementos fundamentais dos respectivos sistemas xerais"

DESCARGAR PXOM:

 1. PXOM_00 (RESUMO EXECUTIVO)
 2. PXOM_01 (PLANOS DE ORDENACIÓN I)
 3. PXOM_02 (PLANOS DE ORDENACIÓN II)
 4. PXOM_03 (PLANOS DE ORDENACIÓN III)
 5. PXOM_04 (PLANOS DE INFORMACIÓN I)
 6. PXOM_05 (PLANOS DE INFORMACIÓN II)
 7. PXOM_06 (NUCLEOS RURAIS I)
 8. PXOM_07 (NUCLEOS RURAIS II)
 9. PXOM_08 (CATÁLOGO)
 10. PXOM_09 (INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL)
 11. PXOM_10 (MEMORIA XUSTIFICATIVA)
 12. PXOM_11 (NORMATIVA URBANÍSTICA)
 13. PXOM_12 (SINTESE DA ACTUACIÓN URBANÍSTICA)

 Coa aprobación inicial deste PXOM aprendemos, entre outros os seguintes artigos:

"artículo 77. suspensión de licencias.

.... 

2. el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de ordenación determinará, por sí solo, la suspensión del procedimiento de otorgamiento de licencias en aquellos ámbitos del territorio objeto de planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan la modificación de la ordenación urbanística vigente; a estos efectos, determinará expresamente las áreas afectadas por la suspensión.
 

"Artículo 103. Edificios fuera de ordenación.

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaran disconformes con el mismo quedarán sometidos al régimen de fuera de ordenación.

2. en las construcciones y edificaciones que queden en situación de fuera de ordenación por total incompatibilidad con las determinaciones del nuevo planeamiento sólo se podrán autorizar obras de mera conservación y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente. salvo que en el planeamiento se disponga justificadamente lo contrario, en ningún caso se entenderán incluidas en la situación prevista en este apartado las edificaciones o instalaciones en suelo rústico que hubieran obtenido legalmente la preceptiva licencia urbanística y que se hubieran ejecutado de conformidad con la misma.

3. En las construcciones sólo parcialmente incompatibles con el nuevo planeamiento se podrán autorizar, asimismo, obras parciales y circunstanciales de consolidación, así como las de mejora, reforma y, en casos justificados, ampliación de la superficie construida que se determinen por el plan general respectivo.

4. El ayuntamiento comunicará al registro de la propiedad, a efectos de su constancia, las limitaciones y condiciones especiales en la concesión de licencias en edificaciones fuera de ordenación."